Vad vet du om banksekretessen?

11/25/2021

Inom bankverksamhet råder det sekretess - något som brukar kallas för banksekretess i allmänna ordalag. Sekretessen innebär att alla som arbetar på en bank, har tystnadsplikt. Banksekretessen är en självklar förutsättning för att du som kund ska kunna känna dig trygg i att dina uppgifter inte sprids vidare till annan part, när du vänder dig till en bank för att få tips och råd.

Denna sekretess är reglerad i lagen om om bank- och finansieringsrörelse och den innefattar alla uppgifter som rör en bankkunds relation med banken - det spelar heller ingen roll om uppgiften är muntlig eller skriftlig, de är lika sekretessbelagda ändå. Det är till och med så att själva uppgiften huruvida en viss person är kund i banken eller inte, omfattas av sekretessen.

Även tidigare förbindelser som kunden har haft med en bank omfattas av sekretessen. Den upphör alltså inte att gälla även om kunden byter bank. Likadant är det för bankanställda - även om den anställda avslutar sin anställning i banken så upphör inte sekretessen att gälla.

Mer än bara siffror och ekonomi


I allmänhet gäller sekretessen för kundens ekonomiska förhållande, men uppgifter om t ex sjukdom, upprättande av testamente eller skilsmässa omfattas också av sekretessen. LIkaså gäller sekretessen för uppgifter som en tjänsteman inom banken fått reda på utanför tjänsten, t ex om denne får reda på något om en bankkund under en privat middag eller liknande tillställning.

Vad händer om banksekretessen bryts


Du kan ha rätt till skadestånd om resultatet av att banken har misskött sin banksekretess är att du lidit ekonomisk skada. Det är dock den drabbade kunden som har bevisbördan för detta så det vill till att man kan dokumentera och bevisa att man lidit ekonomisk skada, för att få rätt till skadestånd.

Samtycke till att lämna ut uppgifter


En kund kan välja att ge sitt uttryckliga samtycke till att banken får lämna ut sekretessbelagd information till annan part. Det här kan t ex ske genom att man signerar en fullmakt som ger någon annan person rätt att ta del av sina uppgifter.

De som lever i en parrelation, t ex som makar eller sambos, kanske tror att det är fritt fram att ta del av varandras uppgifter inom banken. Men så är det inte. Sådan information bör endast lämnas ut om det är självklart att det ligger i den kontohavande makens intresse, att den andre makens information lämnas ut. En sambo har däremot inte rätt att begära att banken lämnar ut upplysningar om den andra sambons förhållanden, så ett juridiskt äktenskap värderas alltså tyngre i banksammanhang.

Skulle en make bli sjuk och därför inte klara av att sköta sin del av den gemensamma ekonomin, så kan banken gå med på att man överför pengar från den ene makens konto till den andres, i syfte att få ekonomin att klara sig.